MN Nova

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,

Ewidencja PKPiR, ryczałt, karta podatkowa:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,

Obsługa podatkowa:

 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych,
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia,
 • deklaracje PFRON,
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

Obsługa płacowa:

 • wykonanie list płac z umów o pracę,
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
 • przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku (PIT-4R).